Hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định sự hòa nhập của người khuyết tật; tạo niềm tin giúp người khuyết tật xây dựng cuộc sống hòa nhập với cộng đồng và góp phần chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của người khuyết tật.